Leveringen - 577490-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Ostrava: Stimulator

2020/S 234-577490

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Ostrava
Nationaal identificatienummer: 00843989
Postadres: 17. listopadu 1790
Plaats: Ostrava - Poruba
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 708 52
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Petra Plevová, odd. veřejných zakázek
E-mail: petra.plevova@fno.cz
Telefoon: +420 597373080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fno.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů“

Referentienummer: OŘN_29/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33158210 Stimulator - LA52 - LA23 - LA25
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky neuromodulačních a neurostimulačních systémů

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 116 687.20 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neuromodulační systém pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_ nedobíjitelný systém

Perceel nr.: 1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33158210 Stimulator - LA52 - LA23 - LA25
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Ostrava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky Neuromodulačních systémů pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_nedobíjitelné systémy, blíže viz ZD.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neuromodulační systém pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_dobíjitelný systém

Perceel nr.: 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33158210 Stimulator - LA52 - LA23 - LA25
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Ostrava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dodávky Neuromodulačních systémů pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_nedobíjitelné systémy, blíže viz ZD.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neurostimulační systém pro urologické výkony

Perceel nr.: 3.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33158210 Stimulator - LA52 - LA23 - LA25
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Fakultní nemocnice Ostrava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ddodávky Neurostimulačních systémů pro urologické výkony, blíže viz ZD.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ORN_29/20
Perceel nr.: 1.
Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neuromodulační systém pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_ nedobíjitelný systém

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cardion, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 60719877
Postadres: Rybnická 257/136, Nový Lískovec
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 634 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 284 373.60 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 212 000.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ORN_29/20
Perceel nr.: 2.
Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neuromodulační systém pro léčbu chronických neztišitelných bolestí_dobíjitelný systém

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic Czechia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 64583562
Postadres: Prosecká 852/66, Prosek
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 190 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 245 526.40 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 992 459.72 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ORN_29/20
Perceel nr.: 3.
Benaming:

Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů_Neurostimulační systém pro urologické výkony

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medtronic Czechia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 64583562
Postadres: Prosecká 852/66, Prosek
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 190 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 912 227.52 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 912 227.48 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020