Leveringen - 577505-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Râmnicu Vâlcea: Diverse geneesmiddelen

2020/S 234-577505

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
Nationaal identificatienummer: 2540589
Postadres: Calea lui Traian nr. 201
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240011
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ghincea Elena Nicoleta-ATAP
E-mail: achizitii_sjuvl@yahoo.ro
Telefoon: +40 250730525
Fax: +40 250730525
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sjv.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Anakinra 150 mg/ml/seringă

Referentienummer: 254058920201.4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000 Diverse geneesmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Anakinra 150 mg/ml/seringă.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 006 080.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Calea lui Traian nr. 201 – Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anakinra 150 mg/ml/seringă.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Neg. fara public. prealabila a unui anunt de particip., initiata conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/ 2016, cu modificarile si complet. ulteri., ca urmare a invitatiei de participare nr. 32978/12.11.2020, transmis prin anunt de publicare SICAP nr. ADV 1183594 din data 12.11.2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Neg. fara public. prealabila. a unui anunt. de particip, initiata conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/ 2016, cu modificarile si complet. ulteri., ca urmare a invitatiei de participare nr. 32978/12.11.2020 si anunt. de publicare SICAP nr. ADV 1183594 din data 12.11.2020. Procedura efectuata pentru produsul: Anakinra 150 mg/ml/seringa.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 33944
Benaming:

Anakinra 150 mg/ml/seingă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alliance Healthcare România
Nationaal identificatienummer: RO 8955860
Postadres: Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 060859
Land: Roemenië
E-mail: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro
Telefoon: +40 214077711
Fax: +40 214077712
Internetadres: www.farmexpert.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 080.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Neg. fara public. prealabila a unui anunt de particip, initiata conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/ 2016, cu modificarile si complet. ulteri., ca urmare a invitatiei de participare nr. 32978/12.11.2020 si anunt. de publicare SICAP nr. ADV 1183594 din data 12.11.2020. Procedura efectuata pentru produsul: Anakinra 150 mg/ml/seringa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Căile de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartiment juridic
Postadres: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201
Plaats: Râmnicu Vâlcea
Postcode: 240284
Land: Roemenië
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefoon: +40 250748001
Fax: +40 250746989
Internetadres: www.sjv.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020