Leveringen - 577506-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Fotokopieerapparatuur

2020/S 234-577506

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Curtea de Conturi a României
Nationaal identificatienummer: 4265922
Postadres: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
Contactpersoon: Valentina Hubati
E-mail: valentina.hubati@rcc.ro
Telefoon: +40 213078899
Fax: +40 213078880
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.curteadeconturi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Curtea de conturi
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare multifuncționale A4 color și A3 monocrom pentru Curtea de Conturi a României

Referentienummer: 4265922/71.01.03/9/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121200 Fotokopieerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru 24 de luni – furnizare multifunctionale A4 color și A3 monocrom, pentru Curtea

de Conturi a României, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data-limită de depunere a ofertelor: 15 zile (cinsprezece zile).

Autoritatea contractantă va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari, in a 11-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016, actualizată si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016 actualizată.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 839 397.94 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locul principal de livrare: Curtea de Conturi a Romaniei, Str. Lev Tolstoi nr. 22-26, sector 1, Bucuresti si locatiile Camerelor de conturi specificate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitatile minime si maxime previzionate a se achizitiona pe parcursul derularii intregului acord-cadru sunt specificate in caietul de sarcini disponibil in SEAP. Se vor incheia minimum două contracte subsecvente in valoare de minimum 228 000 RON fara TVA si maximum 613 200 RON fara TVA, conform caietului de sarcini.

Numarul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile institutiei si de bugetul disponibil. Obiectul contractului va fi de furnizare multifuncționale A4 color și A3 monocrom, specificate in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-249189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 93895/439
Benaming:

Contract subsecvent nr. 4 la acordul-cadru de achizitie publica de produse nr. 97938/19.8.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 405.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 90422
Benaming:

Contract subsecvent nr. 3 la acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. 97938/19.8.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 082.22 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 756
Benaming:

Acord-cadru furnizare multifuncționale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mida Soft Business
Nationaal identificatienummer: RO 16005870
Postadres: Str. Cetatea Histria nr. 7
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062076
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Telefoon: +40 214137108
Fax: +40 311053435
Internetadres: www.midasoft.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 226 400.00 RON
Laagste offerte: 512 699.34 RON / Hoogste offerte: 527 700.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 795
Benaming:

Contract subsecvent nr. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 564 941.04 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 100053
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 la acordul-cadru de achiziție publică de furnizare produse nr. 97938/19.8.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 134 570.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 97573/760
Benaming:

Contract subsecvent nr. 5 la acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. 97938/19.8.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 623.05 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 97573/839
Benaming:

Contract subsecvent nr. 6 la acordul-cadru de achiziție publică de produse nr. 97938/19.8.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office Max
Nationaal identificatienummer: RO 10839469
Postadres: Str. Siret nr. 95, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie@officemax.ro
Telefoon: +40 215298855
Fax: +40 213150533
Internetadres: www.officemax.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 512 699.34 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Curtea de Conturi a României
Postadres: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1
Plaats: București
Postcode: 011948
Land: Roemenië
E-mail: valentina.hubati@rcc.ro
Telefoon: +40 213078889
Fax: +40 213078891
Internetadres: www.curteadeconturi.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020