Leveringen - 577512-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Puerto Real: Elektriciteit

2020/S 234-577512

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Consejo de Administración del Grupo Energético de Puerto Real, S. A.
Nationaal identificatienummer: A72118730
Postadres: C/ Carretas, 5
Plaats: Puerto Real
NUTS-code: ES612 Cádiz
Postcode: 11510
Land: Spanje
Contactpersoon: Consejo de Administración del Grupo Energético de Puerto Real, S. A.
E-mail: contratacion@grupoenergetico.es
Telefoon: +34 956980980
Fax: +34 956980988
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.grupoenergetico.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=R5pT2xFPlq8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión de instalaciones cuya titularidad corresponde a Grupo Energético de Puerto Real, S. A.

Referentienummer: E2020-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión de instalaciones cuya titularidad corresponde a Grupo Energético de Puerto Real, S. A.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 222 551.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES612 Cádiz
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión de instalaciones cuya titularidad corresponde a Grupo Energético de Puerto Real, S. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posibilidad de prórroga de un año más hasta un máximo de dos años de duración total del contrato.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 008-013215
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CP2020-0037
Benaming:

Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión de instalaciones cuya titularidad corresponde a Grupo Energético de Puerto Real, S. A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterráneo, S. L.
Nationaal identificatienummer: B93506681
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 222 551.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales — Junta de Andalucía
Postadres: C/ Barcelona, 4-6
Plaats: Sevilla
Postcode: 42001
Land: Spanje
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020