Leveringen - 577518-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Valencia: Radiotransmissieapparatuur met ontvanger

2020/S 234-577518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia
Nationaal identificatienummer: P4600022J
Postadres: Camino de Moncada, 24
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46009
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia
E-mail: bdiana@bombersdv.es
Telefoon: +34 963469837
Fax: +34 963479091
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pzE4Mt5je1IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de suministro de terminales portátiles de radio comunicaciones, cargadores individuales y múltiples de baterías y kit para programación

Referentienummer: 2020/CON/S249/00003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32230000 Radiotransmissieapparatuur met ontvanger
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de suministro de terminales portátiles de radio comunicaciones, cargadores individuales y múltiples de baterías y kit para programación.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 344 474.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia/València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco de suministro de terminales portátiles de radio comunicaciones, cargadores individuales y múltiples de baterías y kit para programación.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Ampliación de la duración del curso de formación para usuarios / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Ampliación de la duración del curso de formación sobre programación de terminales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Ampliación del periodo de garantía / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 136-334164
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/CON/S249/00003
Benaming:

Acuerdo Marco de suministro de terminales portátiles de radio comunicaciones, cargadores individuales y múltiples de baterías y kit para programación

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adesal Telecom, S. L.
Nationaal identificatienummer: B62640503
Postadres: Avenida Ausias March, 20
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 46006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 344 474.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344 474.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
Postadres: Camino de Moncada, 37, bajo
Plaats: Valencia
Postcode: 46009
Land: Spanje
E-mail: contratacion@bombersdv.es
Internetadres: https://www.bombersdv.es/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020