Leveringen - 577523-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Tías: Elektrische materialen

2020/S 234-577523

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alcaldía del Ayuntamiento de Tías
Nationaal identificatienummer: P3502800J
Postadres: C/ Libertad, 50
Plaats: Tías
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35572
Land: Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Tías
E-mail: thernandez@ayuntamientodetias.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KJgxKdyr4PMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de diverso material eléctrico para el Ayuntamiento de Tías

Referentienummer: 2020/00002145A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681410 Elektrische materialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de diverso material eléctrico para el Ayuntamiento de Tías.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro material básico en stock

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410 Elektrische materialen
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro material básico en stock..

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de recogida de aquellos productos defectuosos / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Porcentaje de descuento sobre los materiales relacionados en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posibilidad de prórroga un año más.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro material específico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410 Elektrische materialen
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro material específico.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Plazo de recogida de aquellos productos defectuosos / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Porcentaje de descuento sobre los materiales relacionados en el anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posibilidad de prórroga un año más.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-329068
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020/00002145(2)
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro material específico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sonepar Ibérica Spain, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A96933510
Postadres: Avenida Ramón y Cajal, 24
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28914
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Tías
Postadres: C/ Libertad, 50
Plaats: Tías
Postcode: 35572
Land: Spanje
E-mail: contratacion@ayuntamientodetias.es
Telefoon: +34 928833619
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020