Leveringen - 577527-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Erandio: Munitie

2020/S 234-577527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gobierno Vasco, Departamento de Seguridad
Nationaal identificatienummer: S4833001C
Postadres: Camino Larrauri-Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48950
Land: Spanje
Contactpersoon: Área de Contratación
E-mail: contratacion@seg.euskadi.eus
Telefoon: +34 946078000
Fax: +34 946078304
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.contratacion.euskadi.eus
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de cartuchos (9 mm Parabellum)

Referentienummer: S-011/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35330000 Munitie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de cartuchos (9 mm Parabellum).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 737 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cartucho (9 mm Parabellum No Tox)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35330000 Munitie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén general de la División de Recursos Técnicos y Servicios en Erandio (Bizkaia), Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de cartuchos (9 mm Parabellum No Tox) para entrenamiento de los agentes de la Ertzaintza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspectos medioambientales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras logísticas / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cartucho (9 mm Parabellum blindado)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35330000 Munitie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almacén general de la División de Recursos Técnicos y Servicios en Erandio (Bizkaia), Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de cartuchos blindados de dotación para la utilización de las armas de fuego de los agentes de la Ertzaintza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspectos medioambientales / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras logísticas / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 018-038901
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Cartucho (9 mm Parabellum No Tox)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Excopesa 2000, S. L.
Nationaal identificatienummer: B24405953
Postadres: Carretera Carbajosa, s/n
Plaats: Villacil (Valdefresno)
NUTS-code: ES413 León
Postcode: 24001
Land: Spanje
E-mail: lola@excopesa.es
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 605 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 605 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Cartucho (9 mm Parabellum blindado)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Excopesa 2000, S. L.
Postadres: Carretera Carbajosa, s/n
Plaats: Villacil (Valdefresno)
NUTS-code: ES413 León
Postcode: 24001
Land: Spanje
E-mail: lola@excopesa.es
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 132 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La apertura de los sobres C (criterios que requieren realizar un juicio de valor) se realizará el 6.3.2020, a las 11.30 horas en el lugar y la forma que consta en el punto IV.2.7) del presente anuncio.

Fecha firma contrato lote 1: 6.8.2020.

Fecha firma contrato lote 2: 26.11.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945018000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gobierno Vasco
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Land: Spanje
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Área de Contratación de la Dirección de Gestión Económica y Recursos Generales
Postadres: Camino Larrauri-Mendotxe, 18
Plaats: Erandio
Postcode: 48950
Land: Spanje
E-mail: contratacion@seg.euskadi.eus
Telefoon: +34 946078000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020