Leveringen - 577531-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Sevilla: Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

2020/S 234-577531

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide
Nationaal identificatienummer: Q9150016E
Postadres: Carretera de Utrera, km 1
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41013
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide
E-mail: contratacion@admon.upo.es
Telefoon: +34 954349213
Fax: +34 954349087
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://upo.gob.es/perfil_contratante/
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uHzWL0wPoTo%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de varios sistemas de racks y jaulas de ratón para los dos estabularios de la Universidad Pablo de Olavide, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (EQC2018-004076-P)

Referentienummer: EQ.4/20 INV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de varios sistemas de racks y jaulas de ratón para los dos estabularios de la Universidad Pablo de Olavide, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (EQC2018-004076-P).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 485 740.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Racks ventilados completos (cuatro de doble cara, doce de una cara)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Racks ventilados completos (cuatro de doble cara, doce de una cara).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras específicas de los requisitos descritos en el Pliego de Especificaciones Técnicas / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Mejoras específicas incremento en el número de unidades de ventilación completas suministradas / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: Mejoras específicas incremento en la capacidad de estabulación en racks ventilados / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras específicas incremento sobre el número de miniaisladores completos suministrados / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Tiempo de garantía total / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Precio Oferta económica / Weging: 11
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Racks abiertos completos (cuatro de una cara)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Racks abiertos completos (cuatro de una cara).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mejoras específicas de los requisitos incluidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Mejoras específicas incremento en la capacidad de estabulación en racks abiertos / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Mejoras específicas incremento sobre el número de jaulas completas suministrados / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Tiempo garantía total / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Precio: oferta económica / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fondos FEDER.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206336
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EQ.4/20 INV
Perceel nr.: 1
Benaming:

Racks ventilados completos (cuatro de doble cara, doce de una cara)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biosis Biologic Systems, S. L.
Nationaal identificatienummer: B61122909
Postadres: C/ Diputació, 279, 1.º, 7.ª
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 462 638.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 456 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EQ.4/20 INV
Perceel nr.: 2
Benaming:

Racks abiertos completos (cuatro de una cara)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biosis Biologic Systems, S. L.
Nationaal identificatienummer: B61122909
Postadres: C/ Diputació, 279, 1.º, 7.ª
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 998.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Universidad Pablo de Olavide
Postadres: Carretera de Utrera, km 1
Plaats: Sevilla
Postcode: 41013
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020