Leveringen - 577534-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Brașov: Compressoren

2020/S 234-577534

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Carfil S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13945863
Postadres: Str. Zizinului nr. 119
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500407
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mircea Petru Tantau
E-mail: carfil@carfil.ro
Telefoon: +40 268331347
Fax: +40 268330527
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.carfil.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: S Carfil S.A.
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție compresor mobil – 3 buc., compresor secție – 1 buc., echipament producere aer comprimat – 1 buc.

Referentienummer: 243, 247, 272
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42123000 Compressoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie compresor mobil – 3 buc., compresor sectie – 1 buc., echipament producere aer comprimat – 1 buc.

Obiectului prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului [...], transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 186 787.50 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achiziție compresor secție – 1 buc.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123000 Compressoren
51530000 Installatie van gereedschapswerktuigen
71356200 Technische bijstandsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie compresor sectie – 1 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Durata contractului este pana la data de 31.12.2021.

6.2. Contractul va intra in vigoare, la data virarii de catre Ministerul Economiei ca ordonator principal de credite a valorii contractului fara TVA, stabilita in baza Raportului procedurii (Anexa 5 din Ordinul ANAP 1581/2018);

6.3. In situatia in care, fondurile aferente contractului nu vor fi virate de catre M [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achiziție echipament producere aer comprimat – 1 buc.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123000 Compressoren
51530000 Installatie van gereedschapswerktuigen
71356200 Technische bijstandsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brasov, str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie echipament producere aer comprimat – 1 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Durata contractului este pana la data de 31.12.2021.

6.2. Contractul va intra in vigoare, la data virarii de catre Ministerul Economiei ca ordonator principal de credite a valorii contractului fara TVA, stabilita in baza Raportului procedurii (Anexa 5 din Ordinul ANAP 1581/2018);

6.3. In situatia in care, fondurile aferente contractului nu vor fi virate de catre M [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achiziție compresor mobil – 3 buc.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123000 Compressoren
51530000 Installatie van gereedschapswerktuigen
71356200 Technische bijstandsdiensten
80530000 Beroepsopleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brasov, str. zizinului nr. 119, jud. Brasov.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie compresor mobil – 3 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Durata contractului este pana la data de 31.12.2021.

6.2. Contractul va intra in vigoare, la data virarii de catre Ministerul Economiei ca ordonator principal de credite a valorii contractului fara TVA, stabilita in baza Raportului procedurii (Anexa 5 din Ordinul ANAP 1581/2018);

6.3. In situatia in care, fondurile aferente contractului nu vor fi virate de catre M [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-481785
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1246
Perceel nr.: 3
Benaming:

Achiziție echipament producere aer comprimat – 1 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kaeser Kompressoren
Nationaal identificatienummer: RO 2357922
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 179
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011181
Land: Roemenië
E-mail: vlad.rosca@kaeser.com
Telefoon: +40 212245681
Fax: +40 212245602
Internetadres: www.kaeser.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 863 517.51 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1244
Perceel nr.: 1
Benaming:

Achiziție compresor mobil – 3 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kaeser Kompressoren
Nationaal identificatienummer: RO 2357922
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 179
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011181
Land: Roemenië
E-mail: vlad.rosca@kaeser.com
Telefoon: +40 212245681
Fax: +40 212245602
Internetadres: www.kaeser.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 800.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 799.99 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1245
Perceel nr.: 2
Benaming:

Achiziție compresor secție – 1 buc.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kaeser Kompressoren
Nationaal identificatienummer: RO 2357922
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 179
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011181
Land: Roemenië
E-mail: vlad.rosca@kaeser.com
Telefoon: +40 212245681
Fax: +40 212245602
Internetadres: www.kaeser.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 470.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul Brașov
Postadres: Str. 15 Noiembrie nr. 45
Plaats: Brașov
Postcode: 500400
Land: Roemenië
E-mail: trbrasov@just.ro
Telefoon: +40 268419615
Fax: +40 268418054
Internetadres: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020