Leveringen - 577538-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Boekarest: Servers

2020/S 234-577538

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Nationaal identificatienummer: 29348330
Postadres: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Mihai Gheorghițoiu
E-mail: achizitii@isctr-mt.ro
Telefoon: +40 213136320
Fax: +40 213116680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.isctr-mt.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Controlul în transportul rutier

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare infrastructură hardware pentru sistemul informatic integrat al ISCTR

Referentienummer: 29348330202005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziţioneze o infrastructura hardware pentru Sistemul Informatic Integrat al ISCTR in vederea suplimentarii resurselor existente la momentul realizării sistemului.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, a informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform OUG nr. 107/2017. Termenul-limita pana la care operatorii economici pot transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, este de 20 de zile (inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Avand in vedere termenul mentionat la pct. I.1), precum si prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 modificata prin OUG nr. 45/2018, in ceea ce priveste termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 11 zile inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 147 574.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233132 Hardeschijfeenheden
32413100 Netwerkrouters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrul de date STS din București și centrul de date STS din Brașov, localitatea: Bucuresti, Brasov, cod postal: 060044, ROMANIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziţioneze o infrastructura hardware pentru sistemul informatic integrat al ISCTR in vederea suplimentarii resurselor existente la momentul realizării sistemului, conform caietului de sarcini. Livrarea, instalarea si configurarea echipamentelor de infrastructura solicitate in caietul de sarcini se va face in locatiile desemnate ale proiectului.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Extensia instalată a memoriei cache a echipamentului de stocare să fie utilizabilă simultan de către SAN si NAS, atât pentru operațiuni de citire, cât și pentru operațiuni de scriere / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistemele de calcul de tip server sa suporte minimum patru slot-uri PCIe x16 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Suport inclus pentru blocarea configurației și a firmware-ului serverelor ofertate pentru asigurarea securității împotriva modificărilor neautorizate sau rău intenționate / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sistemele de calcul de tip server să aibă memoria cache instalată la nivelul controller-ului RAID de min. 8 GB de tip DDR4 non-volatile / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul de stocare să aibă cel puțin două sloturi libere per controller pentru scalabilitate ulterioară prin adăugarea de module I/O cu patru porturi FC 16 Gbps, patru porturi 25 Gbps Ethernet / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul de backup pe disc să susțină mecanisme de protecție și corecție a datelor salvate, a sistemului de fișiere, prin care asigură verificarea continuă a segmentelor de date deduplicate și disponibilitatea de resaturarea granulară sau completă a fiecărui proces de backup finalizat cu succes. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Echipamentul de backup pe disc să utilizeze un factor global de deduplicare pentru toate datele salvate sau arhivate, indiferent de sursa, protocol, sau interfața de rețea prin care au fost transferate / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Soluția de backup să includă servicii de replicare a mașinilor virtuale, sincron și asincron, local sau la distanță, cu jurnalizarea și păstrarea tuturor IO-urilor pe o perioadă de timp determinată / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 145-356609
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19686
Benaming:

Contract de furnizare infrastructură hardware pentru sistemul informatic integrat al ISCTR

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S & T România
Nationaal identificatienummer: RO 5175054
Postadres: Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010442
Land: Roemenië
E-mail: snt@snt.ro
Telefoon: +40 212085800
Fax: +40 212085801
Internetadres: www.snt.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 149 579.83 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 147 574.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul achiziții publice și ordonanțare
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Plaats: București
Postcode: 010873
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@isctr-mt.ro
Telefoon: +40 213136320
Fax: +40 213116680
Internetadres: www.isctr-mt.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020