Leveringen - 577540-2020

01/12/2020    S234

Slovenië-Kočevje: Brandstoffen

2020/S 234-577540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5067804000
Postadres: Tesarska ulica 10
Plaats: Kočevje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1330
Land: Slovenië
Contactpersoon: Saša Adlešič
E-mail: sasa.adlesic@komunala-kocevje.si
Telefoon: +386 18939555
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.komunala-kocevje.si/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Komunalna dejavnost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup goriv

Referentienummer: JN 06/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nakup goriv s prevzemom na bencinskih servisih dobavitelja za potrebe izvajanja dejavnosti naročnika.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 415 137.39 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000 Benzine
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Območje mesta Kočevje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup goriv s prevzemom na bencinskih servisih dobavitelja za potrebe izvajanja dejavnosti naročnika. Ostalo v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 083-160515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 547.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Postadres: Tesarska ulica 10
Plaats: Kočevje
Postcode: 1330
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020