Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Radovi - 577553-2019

Submission deadline has been amended by:  115293-2020
06/12/2019    S236

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima

2019/S 236-577553

Obavijest o nadmetanju

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0047630
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414, Duboka -Sparagovići, Zaradeže i Sparagovići, Zaradeže - Prapratno-Doli, Gr.A Napajanje i Gr.B Opremanje

Referentni broj: 1.734.-300/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231000 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka - Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže - Prapratno - Doli

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 94 431 743.55 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A: Napajanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231000 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli, te po potrebi u mjestu svog sjedišta ili u izdvojenim proizvodnim pogonima Izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno Opisu predmeta nabave i tehničkoj dokumentaciji u privitku dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 30 BODOVA
Cijena - Ponder: 70 BODOVA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 52 129 372.80 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, UDBS ref.oznake. KK.07.1.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa B: Opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice DC414

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231000 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže - Prapratno - Doli te po potrebi u mjestu svog sjedišta ili u izdvojenim proizvodnim pogonima Izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Sukladno opisu predmeta nabave i tehničkoj dokumentaciji u privitku dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 30 BODOVA
Cijena - Ponder: 70 BODOVA
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 42 302 370.75 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor sufinancira Europska unija iz KOhezijskog fonda, UDBS ref.oznake: KK.07.1.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno dokumentaciji o nabavi, točka 27. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno odredbama Prijedloga ugovora u privitku dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/12/2019