Leveringen - 577555-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Barcelona: Dieetproducten

2020/S 234-577555

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto Catalán de la Salut (ICS) — Centro Corporativo
Postadres: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES51 Cataluña
Postcode: 08007
Land: Spanje
Contactpersoon: Geréncia de Compras y Política de Distribución
E-mail: mvivas@gencat.cat
Telefoon: +34 934824378
Fax: +34 934824251
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de alimentación básica adaptada y dietética

Referentienummer: CS/CC00/1101202412/21/AMUP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15882000 Dieetproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de alimentación básica adaptada y dietética.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 145 826.23 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51 Cataluña
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de alimentación básica adaptada y dietética.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración técnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 65
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-309794
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de alimentación básica adaptada y dietética

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lactalis Nutrición Iberia, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B65331902
Postadres: 08940
Plaats: Cornellà de Llobregat
NUTS-code: ES51 Cataluña
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Suministro de alimentación básica y dietética

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nestle España, S. A.
Nationaal identificatienummer: A08005449
Postadres: 08950
Plaats: Esplugues de Llobregat
NUTS-code: ES51 Cataluña
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 560.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Director gerente del Institut Català de la Salut
Postadres: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587
Plaats: Barcelona
Postcode: 08007
Land: Spanje
Telefoon: +34 934824100
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Institut Català de la Salut
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020