Leveringen - 577556-2020

01/12/2020    S234

Kroatië-Varaždin: Computerapparatuur

2020/S 234-577556

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 18115028597
Postadres: Zagrebačka 89
Plaats: Varaždin
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Postcode: 42000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Mirjana Čusek-Slunjski
E-mail: mirjana@angela.hr
Telefoon: +385 915308324
Fax: +385 42500052
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tp-vz.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Savjetovanje

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava opreme na projektu „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin KK.03.1.2.01.0043”

Referentienummer: 1/20 VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nabava opreme na projektu „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin KK.03.1.2.01.0043”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 474 297.75 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava namještaja i pripadajuće opreme za uredske prostore te zajedničke vanjske i unutarnje prostore

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava namještaja i pripadajuće opreme za uredske prostore te zajedničke vanjske i unutarnje prostore.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava interaktivnog stola za snalaženje u unutarnjem prostoru

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava interaktivnog stola za snalaženje u unutarnjem prostoru.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava opreme za kontrolu pristupa i videonadzor zajedničkih vanjskih i unutarnjih prostora

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323500 Videobewakingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava opreme za kontrolu pristupa i videonadzor zajedničkih vanjskih i unutarnjih prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava punionice za električne automobile

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681200 Elektrische pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava punionice za električne automobile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava IT opreme za zajedničke prostore

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava IT opreme za zajedničke prostore

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava 3D i srodne opreme za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava 3D i srodne opreme za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava opreme za obradu drva za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42642100 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava opreme za obradu drva za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava opreme za obradu metala za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42630000 Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava opreme za obradu metala za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava elektroničke opreme za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000 Elektronische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044 Varaždinska županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja: Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin na parceli k.č.br. 3928/6, k.o. Varaždin.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava elektroničke opreme za dijeljenu radionicu za brzo prototipiranje.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin”, koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom: „Razvoj poslovne infrastrukture“, refe...

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378893
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Piraex d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 77854439886
Postadres: Industrijska 21
Plaats: Sveta Nedelja
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10431
Land: Kroatië
E-mail: info@piraex.hr
Telefoon: +385 13370035
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 796.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Rok za izjavljivanje žalbe je 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Naziv i adresa žalbenog tijela: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.

Članak 405. ZJN-a 2016:

(1) Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

(2) Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.

(3) Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

(4) Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno naručitelju.

(5) Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatrati nepravodobnom.

(6) Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) žalba se može dostaviti i elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020