Leveringen - 577557-2020

01/12/2020    S234

Kroatië-Split: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2020/S 234-577557

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Klinički bolnički centar Split
Nationaal identificatienummer: 51401063283
Postadres: Spinčićeva 1
Plaats: Split
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21000
Land: Kroatië
E-mail: kbcnabava@kbsplit.hr
Telefoon: +385 21556891/+385 21556315
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kbsplit.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju

Referentienummer: 3.3.26./2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju – sukladno članku 147. stavak 1. i članku 148. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi sklapa se okvirni sporazum na rok od 2 godine s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma i sklapanje 2 jednogodišnja ugovora prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 906 980.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: najviše 10 bodova
Prijs - Weging: najviše 90 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Grupa 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: najviše 10 bodova
Prijs - Weging: najviše 90 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 142-348892
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medical intertrade d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 04492664153
Postadres: Dr. Franje Tuđmana 3
Plaats: Sveta Nedelja
NUTS-code: HR042 Zagrebačka županija
Postcode: 10431
Land: Kroatië
E-mail: javna.nabava@medical-intertrade.hr
Telefoon: +385 13374842
Fax: +385 13325773
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 980.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mark Medical d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 70612360737
Postadres: Budmanijeva 5
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dijana.turcinov@mark-medical.com
Telefoon: +385 16065444
Fax: +385 16065440
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 804 000.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020