Leveringen - 577562-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Praag: Elektriciteit

2020/S 234-577562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Nationaal identificatienummer: 00025712
Postadres: Pod sídlištěm 1800/9
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 182 11
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jitka Jamrichová
E-mail: jitka.jamrichova@cuzk.cz
Telefoon: +420 284041219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cuzk.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/CUZK
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky elektřiny pro organizace resortu ČÚZK pro rok 2021

Referentienummer: ČÚZK-16491/2020-13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 322 083.54 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centropol Energy, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25458302
Postadres: Vaníčkova 1594/1
Plaats: Ústí nad Labem - centrum
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 400 01
Land: Tsjechië
E-mail: info@centropol.cz
Telefoon: +420 478575555
Internetadres: https://www.centropol.cz/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 322 083.54 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020