Leveringen - 577567-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Alcañiz: Motorvoertuigen

2020/S 234-577567

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Alcañiz
Nationaal identificatienummer: P4401300A
Plaats: Alcañiz
NUTS-code: ES242 Teruel
Postcode: 44600
Land: Spanje
E-mail: sarnas@alcaniz.es
Telefoon: +34 978870565
Fax: +34 978870033
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.alcaniz.es
Adres van het kopersprofiel: www.aragon.es/Contratacion
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro mediante renting de un autobús y un minibús para el transporte urbano de viajeros

Referentienummer: 457/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro mediante renting de un autobús y un minibús para el transporte público de viajeros por lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 552 600.48 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro mediante renting de un autobús para transporte urbano de viajeros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES242 Teruel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alcañiz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro mediante renting de un autobús para transporte urbano de viajeros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opción de compra al finalizar el plazo de duración del renting.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro mediante renting de un minibus para transporte urbano de viajeros

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES242 Teruel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alcañiz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro mediante renting de un minibus para transporte urbano de viajeros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opción de compra al finalizar el plazo de duración del renting.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-586084
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro mediante renting de un autobús para transporte urbano de viajeros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cocentro, S. A.
Nationaal identificatienummer: A78498193
Postadres: Carretera Valencia, km 12
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES4 CENTRO (ES)
Postcode: 28031
Land: Spanje
Telefoon: +49 913013760
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 323 400.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 319 131.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro mediante renting de un minibus para transporte urbano de viajeros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cocentro, S. A.
Nationaal identificatienummer: A78498193
Postadres: Carretera Valencia, km 12
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES4 CENTRO (ES)
Postcode: 28031
Land: Spanje
Telefoon: +49 913303760
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 200.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 233 469.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: TACPA
Postadres: Paseo María Agustín, 36
Plaats: Zaragoza
Postcode: 50071
Land: Spanje
Telefoon: +34 976714000
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

El previsto en la normativa contractual LCSP, artículos 44 a 60.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020