Leveringen - 577578-2020

01/12/2020    S234

België-Evere: Kranen en containerladers

2020/S 234-577578

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-L/P — Algemene Directie Material Resources — Divisie Overheidsopdrachten — Sectie "Land Systems " — Ondersectie "Programma's"
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_25
Postadres: Eversestraat 1
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: loic.lauwens@mil.be
Telefoon: +32 24415500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394284
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanwerving van zware voertuigen (Hy Veh) ten voordele van de Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO)

Referentienummer: MRMP-L/P-20LP103-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34142000 Kranen en containerladers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanwerving van zware voertuigen (Hy Veh) ten voordele van de Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie summiere beschrijving in bijl. A.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-336481
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20LP103
Benaming:

Verwerving van maximale vier zware voertuigen voor DOVO

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: zie begeleidende documenten bij de aankondiging van de opdracht
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020