Leveringen - 577594-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Maastricht: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577594

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: academisch ziekenhuis Maastricht
Nationaal identificatienummer: 56698522
Postadres: P. Debyelaan 25
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6229 HX
Land: Nederland
Contactpersoon: Maurice Hofman
E-mail: maurice.hofman@mumc.nl
Telefoon: +31 433874184
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mumc.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=164712
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Allergie- en autoimmuundiagnostiek

Referentienummer: AZM.2020.Allergie- en immuundiagnostiek
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ten behoeve van de afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium van MUMC+ is na afronding van een marktconsultatie voor allergie- en autoimmundiagnostiek (Negometrix 130717) gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder (voorafgaande) aankondiging met leverancier Thermo Fisher Scientific.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ten behoeve van de afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium van MUMC+ is na afronding van een marktconsultatie voor allergie- en autoimmundiagnostiek (Negometrix 130717) gekozen voor de onderhandelingsprocedure zonder (voorafgaande) aankondiging met leverancier Thermo Fisher Scientific.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Het MUMC+ heeft een marktconsultatie gehouden via Negometrix met nummer 130717 om de leveranciersmarkt van allergie- en auto immuundiagnostiek in beeld te krijgen. Uit deze marktconsultatie is gebleken dat de firma Thermo Fisher Scientific de enige leverancier is die momenteel het complete gamma aan allergie- en autoimmuundiagnostiek van het MUMC+ kan aanbieden. Op basis van deze conclusie is het MUMC+ de onderhandelingsprocedure zonder (voorafgaande) bekendmaking opgestart met leverancier Thermo Fisher Scientific.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

AZM.2020. allergie- en immuundiagnostiek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thermo Fisher Scientific
Postadres: Fultonbaan 24
Plaats: Nieuwegein
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3439 NE
Land: Nederland
Telefoon: +31 306023700
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Commissie van aanbestedings experts
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Inkoop Maastricht UMC+
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020