Leveringen - 577595-2020

01/12/2020    S234

Nederland-Zeist: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577595

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zeist
Nationaal identificatienummer: 242174937
Postadres: Het Rond 1
Plaats: Zeist
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3701 HS
Land: Nederland
Contactpersoon: Annouck Patist
E-mail: inkoop@zeist.nl
Telefoon: +31 14030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zeist.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en implementeren van een zaaksysteem — openbare Europese aanbesteding

Referentienummer: 2020-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nog invullen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 EUR / Hoogste offerte: 700 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zeist

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente wil voor een periode van vier (4) jaar een overeenkomst afsluiten met de optie deze vier (4) maal met één (1) jaar te verlengen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

N.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253238
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leveren en implementeren van een zaaksysteem — openbare Europese aanbesteding

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mintlab bv
Nationaal identificatienummer: 51902672
Postadres: H.J.E. Wenckebachweg 90 4.01
Plaats: Amsterdam-Duivendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1114 AD
Land: Nederland
E-mail: sales@zaaksysteem.nl
Telefoon: +31 207370005
Internetadres: http://www.zaaksysteem.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

N.v.t.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt aanbestedingen gemeente Zeist
Postadres: postbus 513
Plaats: Zeist
Postcode: 3700 AM
Land: Nederland
E-mail: inkoop@zeist.nl
Telefoon: +31 14030
Internetadres: http://www.zeist.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020