Leveringen - 577600-2020

01/12/2020    S234

Spanje-Málaga: Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2020/S 234-577600

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorado de la Universidad de Málaga
Nationaal identificatienummer: Q2918001E
Postadres: Avenida Cervantes, s/n
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29071
Land: Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Málaga
E-mail: serviciodecontratacion@uma.es
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uma.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y9g71PkKapYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uxX6ZBnFb3bnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de desarrollo de comunicaciones URLLC para tecnologías 5G+ «Poseidon». Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, Proyecto I+D+I, Plan 2017-2020, EQC2019-006569-P

Referentienummer: SU.30/2020SARA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

ETSI Comunicación, Campus de Teatinos, 29071 Málaga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro, instalación y puesta en marcha de una plataforma de desarrollo de comunicaciones URLLC para tecnologías 5G+ «Poseidon». Cofinanciación FEDER, convocatoria 2019, Proyecto I+D+I, Plan 2017-2020, EQC2019-006569-P.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020