Leveringen - 577604-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Château-Salins: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 234-577604

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 230-566285)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes du Saulnois
Nationaal identificatienummer: 245 701 206 00147
Postadres: 14 ter place de la Saline
Plaats: Château-Salins
NUTS-code: FRF33 Moselle
Postcode: 57170
Land: Frankrijk
E-mail: marches@cc-saulnois.fr
Telefoon: +33 387051111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cc-saulnois.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de carburant

Referentienummer: 2020-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne la fourniture et la livraison de carburant et se décompose en deux lots:

— lot nº 1: fourniture et livraison de gasoil pour la station service du centre technique communautaire de la Communauté de communes du Saulnois;

— lot nº 2: fourniture et livraison de fioul domestique pour trois structures mutli-accueil de la Communauté de communes du Saulnois.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-566285

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 22/12/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Allongement du délai de réception des offres.