Leveringen - 577608-2020

01/12/2020    S234

België-Baudour: Meubilair

2020/S 234-577608

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 227-556225)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ASBL Les Jours Paisibles
Nationaal identificatienummer: 0429.751.768_518178
Postadres: rue Louis caty 140
Plaats: Baudour
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Postcode: 7331
Land: België
E-mail: marchespublics.315@solidaris.be
Telefoon: +32 68848094
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392853
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=392853

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Fourniture, livraison, montage, mise en service, formation a l’utilisation et maintenance de mobilier pour la maison de repos et la résidence-services "Les Jours Paisibles" à Baudour»

Referentienummer: Jours paisibles-2020-09 Mobilier MRS-RS-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison, montage, mise en service, formation à l’utilisation et réparation de mobilier pour la maison de repos et de soins et la résidence-services «Les jours paisibles».

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 227-556225

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Je vous invite à tenir compte de l'erratum 2 publié ce 26.11.2020.