Leveringen - 577611-2020

01/12/2020    S234

Polen-Pabianice: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577611

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 230-566215)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 731-20-02-395
Postadres: ul. Jana Pawła II 68
Plaats: Pabianice
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Postcode: 95-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@pcmnzoz.pl
Telefoon: +48 422253828
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pcmnzoz.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wdrożenie EDM oraz e-usług w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.

Referentienummer: 15/ZP/PN/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja, oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz elektronicznych usług on-line (e-usługi) wraz ze szkoleniami oraz instalacją i konfiguracją niezbędnego oprogramowania narzędziowego w ramach realizacji projektu „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentacji sposobem na poprawę jakości obsługi i dostępności usług świadczonych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-566215

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: