Leveringen - 577612-2020

01/12/2020    S234

Polen-Radom: Bonnen

2020/S 234-577612

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 204-495667)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Postadres: ul. Limanowskiego 134
Plaats: Radom
NUTS-code: PL921 Radomski
Postcode: 26-600
Land: Polen
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Telefoon: +48 483608490-223
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.mops.radom.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

Referentienummer: ZZP.260.3.7.2020.MR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199750 Bonnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 PLN, w ilości nie większej niż 144 000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia, w terminie co najmniej 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 204-495667

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 14/12/2020
Plaatselijke tijd: 17:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: