Leveringen - 577613-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Farmaceutische producten

2020/S 234-577613

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 167-402933)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
Postadres: ul. Kocjana 3
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-473
Land: Polen
Contactpersoon: Marta Kocot
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl
Telefoon: +48 223286043
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igbmazovia.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywa dostawa witamin i produktów farmaceutycznych do dalszej odsprzedaży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 14 części

Referentienummer: 2/08/2020/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa witamin i produktów farmaceutycznych do dalszej odsprzedaży dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 14 części. Szczegółowy opis przedmiotu stanowi Załącznik nr: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14.

Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:

Kod CPV: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne, 33616000-1 – Witaminy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-402933

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: