Leveringen - 577615-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Draagbare computers

2020/S 234-577615

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-516182)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-642
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Kuczyński
E-mail: a.kuczynski@policja.gov.pl
Telefoon: +48 477212247
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.policja.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów przenośnych, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Referentienummer: 161/BŁiI/20/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup komputerów mobilnych 15,6” wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-516182

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 11/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: