Leveringen - 577619-2020

01/12/2020    S234

Polen-Łódź: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577619

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 224-550005)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
Postadres: ul. Wojska Polskiego 121
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 91-726
Land: Polen
Contactpersoon: Agata Janik-Kosmynka
E-mail: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
Telefoon: +48 422547444/30
Fax: +48 422547418
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.asp.lodz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Referentienummer: KBZ.261.20.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzętu komputerowego znajduje się w załącznikach nr 10-PE-KM-UW, KP1, KP2, KP3, KS1, S1, 10-PE-ASP-UW i KP4 do SIWZ.

3. Podane w załącznikach KP1, KS1 i M1 do SIWZ parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji itp.

4. Wymaga się wniesienia wadium.

5. Wadium ustala się w wysokości: Część 1 – 1 200,00 PLN, część 2 – 8 500,00 PLN, część 3 – 12 000,00 PLN, część 4 – 2 000,00 PLN, część 5 – 500,00 PLN, część 6 – 100,00 PLN. Szczegóły dot. wadium opisane zostały w SIWZ.

6. Nie przewiduje się zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-550005

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert: Miejsce
In plaats van:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Ul. Wojska Polskiego 121, Łódź w dniu 30.11.2020r. o godz. 12:00

Te lezen:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, Łódź 3.12.2020 o godz. 12.00.

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
In plaats van:

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu będzie przeprowadzone zdalnie i zostanie transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu.Transmisja odbędzie się w dniu 30.11.2020r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Te lezen:

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu będzie przeprowadzone zdalnie i zostanie transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu. Transmisja odbędzie się 3.12.2020 o godz. 12.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 30/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: