Leveringen - 577622-2020

01/12/2020    S234

Polen-Krakau: Kantoorbenodigdheden

2020/S 234-577622

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 228-561139)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postadres: al. Mickiewicza 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-059
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Waligórska
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefoon: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agh.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.agh.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb AGH KC-zp.272-580/20

Referentienummer: KC-zp.272-580/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla potrzeb AGH.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 228-561139

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

• dla zadania częściowego nr 1: 19 500,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100),

• dla zadania częściowego nr 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922,

nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

1.3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

1.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez gwaranta na rzecz beneficjenta (AGH).

1.5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

1.6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) jednolity europejski dokument zamówienia;

3) wypełnione i podpisane Kalkulacje cenowe zgodnie z treścią załączników nr 4 i/lub nr 5 do SIWZ;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Te lezen:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— dla zadania częściowego nr 1: 19 500,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100),

— dla zadania częściowego nr 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922,

nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

1.3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

1.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez gwaranta na rzecz beneficjenta (AGH).

1.5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem określonego terminu zostanie dostarczone w oryginale w postaci elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

1.6. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) jednolity europejski dokument zamówienia;

3) wypełnione i podpisane Kalkulacje cenowe zgodnie z treścią załączników nr 4 i/lub nr 5 do SIWZ;

4) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

5) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/;

8) forma dokumentów:

a) ofertę i oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty i oświadczenia JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej;

c) pozostałe dokumenty, należy złożyć w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

d) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: