Leveringen - 577628-2020

01/12/2020    S234

Zweden-Örebro: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577628

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 220-539631)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Örebro
Nationaal identificatienummer: 232100-0164
Postadres: Box 1613
Plaats: Örebro
NUTS-code: SE124 Örebro län
Postcode: 701 16
Land: Zweden
Contactpersoon: Josefine Löf
E-mail: josefine.lof@regionorebrolan.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.orebroll.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IT-produkter och telefoner

Referentienummer: 20RS10990
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtal för försörjning av klienter och mobiltelefoner.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 220-539631

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 09/12/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 09/08/2021
Te lezen:
Datum: 03/09/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 10/12/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: