Leveringen - 577631-2020

01/12/2020    S234

Denemarken-Kopenhagen: Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden

2020/S 234-577631

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 227-556556)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statens Serum Institut
Nationaal identificatienummer: 46837428
Postadres: Artillerivej 5
Plaats: København S
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2300
Land: Denemarken
Contactpersoon: Cathrine Jespersgaard
E-mail: cje@ngc.dk
Telefoon: +45 30461850
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ngc.dk
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratory Information Management System

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The role of a laboratory information management system in NGC

To assist with the tracking and handling of the samples (both regional and NGC samples) in the two laboratories, a Laboratory Information Management System (LIMS) is to be implemented in production at each site. Each WGS facility is to install and run the LIMS independently from the other facility. The overall aim of the systems is to secure that the laboratories can plan, manage, document and assure quality of production, together with the tracking of samples, including their physical locations, reagents and so forth.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 227-556556

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 17/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Appendix 2 and Appendix 9 have been uploaded.