Leveringen - 577639-2020

01/12/2020    S234

Polen-Piaseczno: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 234-577639

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 231-568551)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
Postadres: ul. Techniczna 6
Plaats: Piaseczno
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-500
Land: Polen
Contactpersoon: Grzegorz Tkaczyk
E-mail: grzegorz.tkaczyk@pukpiaseczno.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pukpiaseczno.pl/
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych

Referentienummer: 6/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 z dwiema niezależnie pracującymi jednostkami załadowczymi oraz ze składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników, wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.

2. Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 ze składanymi ramionami, wraz z pakietami serwisowymi na okres co najmniej 36 miesięcy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 231-568551

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o opcjach
In plaats van:

Opcje: nie

Te lezen:

Opcje: tak

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać wysokość środków, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w ramach każdej z części umowa z wybranym Wykonawcą lub wybranymi Wykonawcami może zostać zawarta na dostawę jednego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) w ramach obu lub jednej wskazanej przez Zamawiającego części zamówienia.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: