Leveringen - 577640-2020

01/12/2020    S234

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577640

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 209-509850)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Główna Policji
Postadres: ul. Puławska 148/150
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-642
Land: Polen
Contactpersoon: Edyta Szegidewicz
E-mail: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Telefoon: +48 477211583
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.policja.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych

Referentienummer: 157/BŁiI/20/ESz/PMP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie na potrzeby modernizacji centralnych systemów informatycznych w podziale na dwa zadania:

— zadanie 1 – zakup licencji na oprogramowanie Oracle Data Integrator Enterprise Edition,

— zadanie 2 – migracja licencji na oprogramowanie Oracle.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 209-509850

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: