Leveringen - 577646-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Keulen: Sokken

2020/S 234-577646

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 185-446013)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Postadres: Edmund-Rumpler-Straße 8-10
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2 Köln
Postcode: 51149
Land: Duitsland
E-mail: bieteranfragen@bwbm.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bwbm.de
Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.bwbm.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Funktionssocken leicht/schwer (nachhaltig hergestellt), Rahmenvereinbarungen

Referentienummer: BWBM-2020-0045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18317000 Sokken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarungen über die Lieferung von Funktionssocken leicht und Funktionssocken schwer (nachhaltig hergestellt) für den Zeitraum 1.3.2021 bis 28.2.2025.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-446013

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 08/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: