Leveringen - 577648-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Cluj-Napoca: Medische apparatuur

2020/S 234-577648

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 220-539660)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj
Nationaal identificatienummer: 4354523
Postadres: Str. Constanța nr. 5
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400158
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ioana Liana Neag
E-mail: secretariat@irgh.ro
Telefoon: +40 264596414
Fax: +40 264455995
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.irgh.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipament medical – sistem automat de biologie moleculară care include pregătirea și analiza probelor pentru testare cantitativă și calitativă a acidului nucleic folosind tehnologia PCR în timp real – detecție ARN 2019-nCoV din cadrul proiectului „Creșterea capacității Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Referentienummer: 269
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare medical – sistem automat de biologie moleculară care include pregătirea și analiza probelor pentru testare cantitativă și calitativă a acidului nucleic folosind tehnologia PCR în timp real – detecție ARN 2019-nCoV din cadrul proiectului „Creșterea capacității Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» de gestionare a crizei sanitare COVID-19” conform caietului de sarcini atasat.

Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul-limita pentru pregatirea documentatiei.

Clauza suspensiva. Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor medicale din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

Termenul maximal estimat până la care se aplică clauza suspensivă este 31.1.2021.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă, in cazul anularii procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achiziție publică datorita lipsei finantării.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 220-539660

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informații suplimentare:
In plaats van:

In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP doua sau mai multe oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care este primul clasat in urma aplicarii criteriului de atribuire – cel mai bun raport calitate-pret pentru noile propuneri financiare.

Te lezen:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica” conform art. 139 din HG 395/2016.

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descriere succintă:
In plaats van:

Termenul maximal estimat până la care se aplică clauza suspensivă este 31.12.2020.

Te lezen:

Termenul maximal estimat până la care se aplică clauza suspensivă este 31.1.2021.

Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiţii de executare a contractului:
In plaats van:

Termenul maximal estimat până la care se aplică clauza suspensivă este 31.12.2020.

Te lezen:

Termenul maximal estimat până la care se aplică clauza suspensivă este 31.1.2021.

Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
In plaats van:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— manager, dr. Mlesnite Mihai Adrian;

— director financiar-contabil Torok Klara;

— sef Serviciul aprovizionare, ing. Rusu Elena;

— sef Birou achizitii publice contractare, ec. Scutelnicu Ioana Carmen;

— sef Serviciul administrativ, ing. Lapusan Maria;

— medic primar Laborator analize medicale, dr. Pandrea Stanca Lucia;

— economist Birou achizitii publice contractare Ielciu Calin Aurel;

— inginer aprovizionare Bugnar Sorin.

Te lezen:

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— manager, Dr. Mlesnite Mihai Adrian;

— director financiar-contabil, Torok Klara;

— sef Serviciu aprovizionare,ing. Rusu Elena;

— sef Birou achizitii publice-contractare, ec. Scutelnicu Ioana Carmen;

— sef Serviciu administrativ, ing. Lapusan Maria;

— medic primar Laborator analize medicale, dr. Pandrea Stanca Lucia;

— economist Birou achizitii publice contractare, Ielciu Calin Aurel;

— inginer aprovizionare, Bugnar Sorin;

— manager proiect, Mirza Alina.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Numarul sectiunii: II.2.5) „Criterii de atribuire”. Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: in loc de: „T(n) se calculează proporțional astfel: T(n) = (termen minim ofertat/termen n) x punctaj maxim alocat”, a se citi: „T(n) se calculează proporțional astfel: T(n) = (termen n/termen maxim ofertat) x punctaj maxim alocat”.