Leveringen - 577649-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Cluj-Napoca: Medische apparatuur

2020/S 234-577649

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 227-556199)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj
Nationaal identificatienummer: 4354523
Postadres: Str. Constanța nr. 5
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400158
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ioana Liana Neag
E-mail: secretariat@irgh.ro
Telefoon: +40 264596414
Fax: +40 264455995
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.irgh.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echipamente medicale din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Institutului Regional de Gastroenterologie- Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca”, cod proiect: 140478 Componentă 1 – Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Referentienummer: 302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare echipamente medicale din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca”, cod proiect: 140478, Componenta 1 – Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform caietului de sarcini atasat. Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maximum 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea documentatiei.

Clauza suspensiva:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării echipamentelor medicale din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă, in cazul anularii procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achiziție publică datorita lipsei finantării.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 227-556199

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Numarul sectiunii: II.2.5) „Criterii de atribuire”, lot nr.: 1 – analizator de gaze sanguine, portabil, cu cartușe și soluții de control, lot nr.: 2 – aparat pentru incalzit solutii perfuzabile, lot nr.: 3 – BiPAP, cu tuburi și interfețe pentru pacienți pentru adulți și pediatri, cu accesorii, lot nr.: 4 – concentrator O2, 10 L, cu accesorii, lot nr.: 5 – CPAP, cu tuburi și interfețe pentru pacienți pentru adulți și copii, cu accesorii (casca CPAP), lot nr.: 6 – defibrilator, lot nr.: 7 – dulap pentru endoscoape, lot nr.: 8 – electrocardiograf, portabil, cu accesorii, lot nr.: 9 – infuzomat, lot nr.: 10 – kit saloane cu presiune negativă, lot nr.: 11 – lampa UV portabila, lot nr.: 12 – laringoscop cu lame, lot nr.: 13 – masă operații, lot nr.: 14 – masina de spalat, sterilizat endoscoape, lot nr.: 15 – monitoare auxiliare pentru turn laparoscopie, lot nr.: 16 – pompă de aspirație, electrică, cu accesorii, lot nr.: 17 – pulsoximetru, lot nr.: 18 – trusă instrumentar chirurgie clasică, lot nr.: 19 – trusă instrumente laparoscopie, lot nr.: 20 – turn laparoscopie, lot nr.: 21 – ventilator pentru pacient pentru adulți și copii, cu circuite de respirație și interfață pacient; locul textului ce urmeaza sa fie modificat: in loc de: „T(n) se calculează proporțional astfel: T(n) = (termen minim ofertat/termen n) x punctaj maxim alocat”, a se citi: „T(n) se calculează proporțional astfel: T(n) = (termen n/termen maxim ofertat) x punctaj maxim alocat”.