Leveringen - 577650-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Vaslui: Beschermende uitrusting

2020/S 234-577650

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 217-530047)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Nationaal identificatienummer: 17095927
Postadres: Șoseaua Națională Vaslui-Iași nr. 1
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730019
Land: Roemenië
Contactpersoon: Topala Aida
E-mail: achizitii@dgaspc-vs.ro
Telefoon: +40 235315138
Fax: +40 235315346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dgaspc-vs.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare de echipamente de protecție personală în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, contract POIM nr. 374/25.9.2020

Referentienummer: 1964/20.10.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18143000 Beschermende uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contracte de furnizare de echipamente de protectie personala in vederea cresterii capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 – noua loturi în cadrul proiectului „Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui” – contract POIM nr. 374/25.9.2020. Produsele se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in caietul de sarcini. Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului, in centrele DGASPC Vaslui de pe raza jud. Vaslui, indicate in caietul de sarcini si va fi suportata de furnizor. Perioada previzionata pentru desfasurarea contractului este de la perfectarea acestuia si pana la data de 1.4.2020. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu maximum 20 de zile inainte de data depunerii ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 11-a zi.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-530047

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea tehnică şi profesională
In plaats van:

Nota: in cazul in care un operator economic participa la procedura de atribuire pentru unul sau mai multe loturi, executarea de livrări de tipul specificat, documentată prin lista principalelor livrari de produse similare doar produsele din categoria „aparatura si dispozitive medicale” pentru care autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie un contract de furnizare conform solicitarilor din caietul de sarcini in ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea estimata cumulata a tuturor loturilor pentru care depune oferta, la nivelul a cel putin unui contract sau mai multor contracte.

Te lezen:

Nota: in cazul in care un operator economic participa la procedura de atribuire pentru unul sau mai multe loturi, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care a depus candidatură/ofertă dacă se respectă următoarele condiţii cumulative: îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă a avut plafonul valoric sau cantitativ, după caz, cel mai mare; şi cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară, aferente loturilor respective, au fost formulate în acelaşi fel şi în corelaţie cu aceleaşi repere.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Modificarea notei din sectiunea III.1.3) „Capacitatea tehnica si profesionala”.