Leveringen - 577651-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Târgu Jiu: Laboratoriumreagentia

2020/S 234-577651

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 224-549941)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean Târgu Jiu
Nationaal identificatienummer: 4448067
Postadres: Str. Progresului nr. 18
Plaats: Târgu Jiu
NUTS-code: RO412 Gorj
Postcode: 210218
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florin Brincus
E-mail: achizitii@spitalgorj.ro
Telefoon: +40 253237804
Fax: +40 253237804
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalgorj.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi compatibili cu sistemul automat de extracție acizi nucleici Genefinder Ex-Mate 32 Plus

Referentienummer: 4448067/2020/798
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reactivi compatibili cu sistemul automat de extractie acizi nucleici Genefinder Ex-Mate 32 Plus – TBA GeneFinder viral DNA/RNA 32T: cant. min. CS – 400 kituri; cant. max. CS – 4 800 kituri, cant. min. AC – 800 kituri; cant. max. AC – 8 400 kituri.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 19 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conf. art. 160-161 din Legea 98/2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-549941

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Referitor la sectiunea II.2.5) „Criterii de atribuire”: „Cel mai bun raport calitate-pret – factor de evaluare: termen de livrare”, se completeaza astfel: „Termenul minim de livrare acceptat este de o zi de la transmiterea comenzii ferme de catre autoritatea contractanta. Sub acest termen de livrare oferta nu va fi punctata suplimentar, fiind considerata conforma. Pentru termenul de livrare de trei zile oferta este considerata conforma dar nu se acorda punctaj sau se acorda 0 puncte”.