Leveringen - 577654-2020

01/12/2020    S234

Roemenië-Iași: Ontsmettingsmiddelen

2020/S 234-577654

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 214-523647)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Recuperare Iași
Nationaal identificatienummer: 4541092
Postadres: Str. Pantelimon Halipa nr. 14
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700614
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cozma Monica
E-mail: achizitii@scr.ro
Telefoon: +40 332410774
Fax: +40 332410774
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.scr.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare dezinfectanți 2020-2022

Referentienummer: 454109220207
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare dezinfectanti 2020-2022.

Obiectul achizitiei: in baza referatului de necesitate 20616/24.9.2020 intocmit de medic epidemiolog dr. Popa Florentina, prin care se doreste asigurarea cu dezinfectanti in vederea efectuarii curateniei si dezinfectiei zilnice, periodice si terminale in toate sectoarele unitatii sanitare, pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare corespunzatoare pacienti, cat si pentru personalul angajat. Avand in vedere cele mai sus mentionate se impune demararea unei licitatii deschise pentru achizitionarea produselor de acest tip.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor specificatiilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 214-523647

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titlu
In plaats van:

Produs antiseptic pentru dezinfecția mâinilor și tegumentelor prin spălare cu clorhexidină (săpun chirurgical)

Te lezen:

Produs antiseptic pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare (săpun chirurgical)

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titlu
In plaats van:

Produs dezinfectant de nivel înalt pentru dispozitive medicale

Te lezen:

Produs dezinfectant de nivel înalt pentru dispozitive medicale (sterilizant la rece/faza 2)

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titlu
In plaats van:

Produs dezinfectant sonde ecografice – șervețele

Te lezen:

Produs detergent-dezinfectant șervețele pentru curățarea și dezinfecția rapidă a suprafețelor, aparaturii din sectoarele cu risc crescut

Afdelingsnummer: II.2.1)
Perceel nr.: 10
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Titlu
In plaats van:

Produs dezinfectant pentru dezinfecția de nivel înalt (terminală) prin nebulizare

Te lezen:

Produs dezinfectant pentru dezinfecția de nivel înalt in sectoarele cu risc prin nebulizare/aerosolizare

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Prezenta erata aduce clarificari la informatiile prezentate in caietul de sarcini, corelate cu informatiile introduse in fisa de date.