Leveringen - 577656-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Koblenz: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577656

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 209-509665)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)
Nationaal identificatienummer: 2020/S 209-509665
Postadres: Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB1 Koblenz
Postcode: 56073
Land: Duitsland
Contactpersoon: Referat I 2.2
E-mail: BAAINBwI2.2@bundeswehr.org
Fax: +49 26140022270
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Softwarelizenzen CERTBw

Referentienummer: Y/I2BB/LA100/58934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Softwareüberlassung / Softwarepflege.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 209-509665

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Angaben wurden überarbeitet und stehen unter Version 4 zur Verfügung.