Leveringen - 577671-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Vilnius: Aardolie en aardoliedistillaten

2020/S 234-577671

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 224-550170)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nationaal identificatienummer: 110053842
Postadres: Mindaugo g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03603
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Šipkauskienė
E-mail: jolanta.sipkauskiene@litrail.lt
Telefoon: +370 61855783
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.litrail.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transporto priemonių degalų ir eksploatacinių skysčių užpildymo degalinėse pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkami transporto priemonių degalai ir eksploataciniai skysčiai.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 224-550170

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 15/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 18/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: