Leveringen - 577677-2020

01/12/2020    S234

Letland-Liepāja: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2020/S 234-577677

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-515884)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liepājas pilsētas pašvaldība
Nationaal identificatienummer: 90000063185
Postadres: Rožu iela 6
Plaats: Liepāja
NUTS-code: LV003 Kurzeme
Postcode: LV-3401
Land: Letland
Contactpersoon: Aija Drulle
E-mail: iepirkumi@liepaja.lv
Telefoon: +371 63422336
Fax: +371 63404777
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.liepaja.lv/
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1350

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobilo metāla plauktu, skapju un podestu iegāde un uzstādīšana Liepājas muzeja krājuma uzglabāšanai Siļķu ielā 7

Referentienummer: LPP 2020/177
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mobilo metāla plauktu, skapju un podestu iegāde un uzstādīšana Liepājas muzeja krājuma uzglabāšanai Siļķu ielā 7.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-515884

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 18/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 18/12/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Grozījumi tiek veikti arī iepirkuma procedūras dokumentos.