Leveringen - 577683-2020

01/12/2020    S234

Estland-Põlva: Medische oplossingen

2020/S 234-577683

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 230-566258)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aktsiaselts Põlva Haigla
Nationaal identificatienummer: 10050157
Postadres: Uus tn 2
Plaats: Põlva vald
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 63308
Land: Estland
Contactpersoon: Margot Bergmann
E-mail: polvahaigla@polvahgl.ee
Telefoon: +372 57570867
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.polvahgl.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diagnostikumide, seadme ja hoolduse ostmine SARS-CoV-2 RNA ja gripi RNA analüüside teostamiseks.

Referentienummer: 229837
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692000 Medische oplossingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Käesoleva hanke eesmärk on sõlmida hankeleping diagnostiumide, analüsaatori ja hoolduste ostmine SARS koroonaviirus 2 RNA (SARS-CoV-2 RNA), A-gripi viiruse RNA

B-gripi viiruse RNA, RSV RNA analüüside teostamiseks. Hankeleping sõlmitakse 3 aastaks.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 230-566258

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:
Datum: 21/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankija muutis hanke alusdokumenti lisa nr. 1 „Tehniline ettepanek“, vastavalt huvitatud isiku esitatud ettepanekule.