Leveringen - 577685-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Potsdam: Supercomputer

2020/S 234-577685

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 210-512360)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)
Postadres: An der Sternwarte 16
Plaats: Potsdam
NUTS-code: DE404 Potsdam, Kreisfreie Stadt
Postcode: 14482
Land: Duitsland
Contactpersoon: Beschaffung
E-mail: beschaffung@aip.de
Telefoon: +49 331 / 7499-0
Fax: +49 331/7499-209
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aip.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CloudCluster

Referentienummer: WGL-2020-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100 Supercomputer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneuerung und Erweiterung der Hardwareausstattung für Cloud-, Compute und Datenservice.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 210-512360

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 29/01/2021
Te lezen:
Datum: 26/02/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 24/11/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 08/12/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: