Leveringen - 577690-2020

01/12/2020    S234

België-Antwerpen: Software en informatiesystemen

2020/S 234-577690

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 207-502163)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0862.382.656_21970
Postadres: Lange Beeldekensstraat 267
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: bart.wouters@zna.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390296
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=390296

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, installatie, indienststelling en onderhoud van kiosken voor het onthaal

Referentienummer: ZNA-2020/774-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, installatie, indienststelling en onderhoud van modulaire, gebruiksvriendelijke, intuïtieve, robuuste en betrouwbare kiosken voor het onthaal en de inschrijving van patiënten in een ziekenhuisomgeving. Deze kiosken dienen geïntegreerd te zijn met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van Chipsoft en met het administratief pakket Oazis van Xperthis.

De aanbestedende overheid schat de vermoedelijke hoeveelheid van af te nemen kiosken op 19. De aanbestedende overheid verbindt zich geenszins tot minimale afname van deze hoeveelheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-502163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vragen en antwoorden.