Leveringen - 577691-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Ostrava: Apparatuur voor nierdialyse

2020/S 234-577691

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 217-530273)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nationaal identificatienummer: 00635162
Postadres: Nemocniční 898/20A
Plaats: Ostrava
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 728 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Kateřina Kajanová
E-mail: katerina.kajanova@mnof.cz
Telefoon: +420 596192293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mnof.cz
Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=mnof

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice Ostrava, p.o. - Dialyzační technika

Referentienummer: 2020/VZ/63
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181000 Apparatuur voor nierdialyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů), včetně záručního servisu, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření kupní smlouvy na průběžné dodávky spotřebního materiálu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 217-530273

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 28/12/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast do 4. 12. 2020 09:00 je stále platná pro 2. část: Přístroje pro chronickou dialýzu.

Změna lhůty pro doručení nabídek nebo žádostí o účast se týká pouze 1. část: Dialyzační přístroje pro ARO, včetně příslušenství: nově 28. 12. 2020 09:00 hod. Na základě Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 uveřejněné na profilu zadavatele dne 26. 11.2020.