Leveringen - 577699-2020

01/12/2020    S234

Tsjechië-Ústí nad Labem: Apparatuur en instrumentarium voor transfusie

2020/S 234-577699

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 215-526599)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská zdravotní, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25488627
Postadres: Sociální péče 3316/12A
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 40113
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ivana Sedláčková
E-mail: ivana.sedlackova@kzcr.eu
Telefoon: +420 477117957
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kzcr.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kzcr.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávky transfuzních a infuzních setů pro spádovou infuzi

Referentienummer: 2420/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33194200 Apparatuur en instrumentarium voor transfusie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Průběžné dodávky transfuzních setů

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526599

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 04/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Změna data pro příjem nabídek u části 1 a části 2