Leveringen - 577701-2020

01/12/2020    S234

Polen-Lublin: Stoom, warm water en aanverwante producten

2020/S 234-577701

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Postadres: ul. Akademicka 13 pok. 55
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-950
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Stankiewicz
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Telefoon: +48 814456253
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.up.lublin.pl
Adres van het kopersprofiel: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii cieplnej do obiektów UP w Lublinie na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody (TECHN), ciepłej wody użytkowej (CWU)

Referentienummer: EZ-p/ZzWR/p-214/2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09320000 Stoom, warm water en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej, na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), cieplej wody (TECHN) i ciepłej wody użytkowej (CWU) do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 456 757.24 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej, na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), cieplej wody (TECHN) i ciepłej wody użytkowej (CWU) do obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym:

1) Budynek Teorii Weterynarii, ul. Akademicka 12 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000105.

2) Budynek AGRO II, ul. Akademicka 15 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000698.

3) Budynek Biblioteki Głównej, ul. Akademicka 15 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000699.

4) DS. Manhattan, ul. Dobrzańskiego 33 – nr punktu rozliczeniowego: 2-000109.

5) DS. Brodway, ul. Dobrzańskiego 35 – nr punktu rozliczeniowego: 2-000110.

6) Budynek Ekonomiki, ul. Dobrzańskiego 37 – nr punktu rozliczeniowego: 2-000678.

7) Budynek HTŻ, ul. Doświadczalna 44 – nr punktu rozliczeniowego: 2-000108.

8) Budynek Fellach i Dworek, ul. Doświadczalna 50A – nr punktu rozliczeniowego: 2-000762.

9) Budynek CIW, ul. Głęboka 28 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000055.

10) Budynek CIW, ul. Głęboka 28 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000056.

11) Budynek ICP, ul. Głęboka 30 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000058.

12) Budynek ICP, ul. Głęboka 30 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000057.

13) Budynek. Klinik Wet., ul. Głęboka 30 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000054.

14) Budynek Stara Kotłownia, ul. Głęboka 31 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000104.

15) Budynek Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Głęboka 31– nr punktu rozliczeniowego: 3-000106.

16) Budynek przy ul. Leszczyńskiego 7 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000110.

17) Budynek przy ul. Leszczyńskiego 58 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000111.

18) DS. Cebion, ul. Langiewicza 6 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000107.

19) DS. Dodek, ul. Langiewicza 8– nr punktu rozliczeniowego: 3-000108.

20) DS. Eskulap, ul. Langiewicza 12 – nr punktu rozliczeniowego: 3-000109.

21) Bud. Wydział Nauk o Żywn i Biotech., ul. Skromna 8 – nr punktu rozliczeniowego: 5-000059.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Ciągłą i nieprzerwalną dostawę energii cieplnej do ww. w pkt 1 obiektów.

2. Przesył czynnika cieplnego poprzez węzeł cieplny zlokalizowany w poszczególnych obiektach jw.

3. Pomiar ilości dostarczonego ciepła i rozliczenie z Zamawiającym wg. wskazań układu pomiarowego (liczników) zainstalowanych w ww. obiektach.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz posiadaną koncesją.

5. Wykonawca zobowiązany będzie zachowywać warunki dostawy energii cieplnej oraz ceny i stawki za ciepło wg aktualnej taryfy dostawy ciepła Wykonawcy (taryfa dla ciepła powinna zostać sporządzona wg zasad określonych w ww. przepisach).

6. Aktualna grupa taryfowa dla ww. obiektów: G1.

7. Warunki techniczne, od których zależy zapotrzebowanie mocy cieplnej, zostały wskazane dla wszystkich obiektów w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

8. Szacowane szacunkowe zużycie energii cieplnej w okresie 48 miesięcy łącznie dla wszystkich ww. obiektów wynosi = 199 873,668 GJ.

9. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

1. Uzasadnienie prawne: Zamówienie na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Lublinie, zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a – z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze – w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), dalej ustawy Pzp. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Zamawiającego na czas nieoznaczony, do czego uprawnia przepis art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. na czas nieoznaczony może być zawarta umowa, której przedmiotem są dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.

2. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie na dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi przesyłowej, do obiektów Zamawiającego, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę, tj. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, gdyż Wykonawca ten ma monopol naturalny na realizację tego typu dostaw. Powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy nie jest możliwe, gdyż ww. podmiot, jest jedynym podmiotem, którego przedmiot działalności obejmuje przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii cieplnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia i posiadającym sieć dostarczającą ciepło do obiektów Zamawiającego.

Wskazane obiekty są podłączone do infrastruktury sieciowej (sieci ciepłowniczej) firmy Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, która jest właścicielem sieci ciepłowniczej oraz instalacji zasilającej obiekty (budynki) objęte zamówieniem w czynnik cieplny. Urządzenia ciepłownicze (centralnego ogrzewania) w budynkach są przystosowane do tej właśnie sieci ciepłowniczej.

W związku z powyższym jest to jedyny możliwy Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu energii cieplnej do obiektów Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki, bowiem zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ przesyłanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii cieplnej na terenie działania Zamawiającego mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przywołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawa energii cieplnej do obiektów UP w Lublinie na potrzeby centralnego ogrzewania (CO), ciepłej wody (TECHN), ciepłej wody użytkowej (CWU)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Puławska 28
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-822
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 13 456 757.24 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 13 456 757.24 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UZP, KIO
Plaats: Warszawa
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

XII.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

XII.2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp”.

XII.3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

XII.4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

XII.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XII.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

XII.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020