Leveringen - 577702-2020

01/12/2020    S234

Finland-Helsinki: Apparatuur voor anesthesie en reanimatie

2020/S 234-577702

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 1567535-0
Postadres: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00029
Land: Finland
E-mail: logistiikka.kilpailutus@hus.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hus.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suodatinpartikkeli erikoiskäyttöön

Referentienummer: HUS 178-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33172000 Apparatuur voor anesthesie en reanimatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HUSin tarjouskilpailussa HUS 178-2019 Anestesiatarvikkeet 2 ei saatu tarjouksia otsikon mukaiselle tuoteriville. Suodatinpartikkeli erikoiskäyttöön on välttämätön tarvike osana akuuttihoitoa, ja tarvittava tuote hankitaan tässä ilmoituksessa jäljempänä mainituin perustein. Sopimus tehdään alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Hankinnan arvo on mainittu kohdassa V.2.4). Annettu hankinnan arvo on arvio, eikä hankintayksikkö sitoudu ilmoitettuihin euromääriin.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 765 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ks. hankinnan lyhyt kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Hankinta tehdään suorahankintana hankintalain (1397/2016) 40 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti, sillä aiemmin tehdyn hankintailmoituksen perusteella ei ole tullut yhtään tarjousta suorahankinnan kohteena oleville tuoteriveille. Hankintayksikkö voi tällöin aloittaa suorahankintamenettelyn valitsemansa toimittajan kanssa, joka täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Hankintaan sisältyvien tuotteiden saatavuuden varmistaminen on välttämätöntä hankinnassa mukanaolevien hankintayksiköiden toiminnan turvaamisen kannalta.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 201-487976

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suodatinpartikkeli erikoiskäyttöön

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
23/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Oy Walki Medical Ab
Nationaal identificatienummer: FI1979449-6
Plaats: Valkeakoski
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finland
E-mail: myynti@walkimedical.fi
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 765 600.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 765 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020