Leveringen - 577706-2020

01/12/2020    S234

Frankrijk-Montoir-de-Bretagne: Schoolbenodigdheden

2020/S 234-577706

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Montoir-de-Bretagne
Nationaal identificatienummer: 21440103600121
Postadres: 65 rue Jean Jaurès
Plaats: Montoir-de-Bretagne
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44550
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.fr
Telefoon: +33 240454500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://montoirdebretagne.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020 — FCS — 0003 Fournitures scolaires

Referentienummer: 2020 - Fcs - 0003/Bo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

2020 — FCS — 0003 Fournitures scolaires.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 46 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papeteries — peintures — travaux manuels

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
22111000 Schoolboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papeteries — peintures — travaux manuels.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manuels scolaires — livres de bibliothèque

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
22111000 Schoolboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manuels scolaires — livres de bibliothèque.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Sans objet.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Papeteries — peintures — travaux manuels

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Groupe Delta Ouest
Postadres: 46 rue Louis Kerautret Botmel
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35000
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 35 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Manuels scolaires — livres de bibliothèque

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Savoirs Plus
Postadres: 18 boulevard des Fontenelles
Plaats: Brissac-Quincé
NUTS-code: FRG02 Maine-et-Loire
Postcode: 49320
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 11 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44041
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Telefoon: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020